ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาและวิเคราะห์การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
The Study and Logistics and Supply Chain Management Analysis of thai Fruits in Chanthaburi
อาจารย์ศศินภา บุญพิทักษ์,อาจารย์กรณ์ปภพ รัตนวิจิตร,อาจารย์สำราญ ชำโสม,อาจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มพาล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2556
งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในระบบโลจิสติกส์ และห่วงโซ่อุปทานของผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 3 ชนิด คือ ทุเรียน มังคุด ลําไย พบความสูญเปล่า ที่เกิดขึ้นแต่ละห่วงโซ่อุปทานผลไม้ ดังนี้ 1.ห่วงโซ่อุปทานผลไม้ทุเรียน เส้นทางที่ 1 เกษตร-พ่อค้าคน กลาง-ล้ง-พ่อค้าส่งออก ได้พบเวลารอคอย (Delay) ที่เกิดขึ้น 4,251.84 นาที เส้นทางที่ 2 เกษตร-ล้ง- พ่อค้าส่งออก พบเวลารอคอย (Delay) ที่เกิดขึ้น 2,931.15 นาที 2.ห่วงโซ่อุปทานผลไม้มังคุด เส้นทาง ที่ 1 เกษตร-พ่อค้าคนกลาง-ล้ง-พ่อค้าส่งออก ได้พบเวลารอคอย (Delay) ที่เกิดขึ้น 2,046 นาที เส้นทางที่ 2 เกษตร-ล้ง-พ่อค้าส่งออก พบเวลารอคอย (Delay) ที่เกิดขึ้น 328.14 นาที 3.ห่วงโซ่ผลไม้ ลําไย เส้นทางที่ 1 เกษตร-ล้ง-พ่อค้าส่งออก ได้พบเวลารอคอย (Delay) ที่เกิดขึ้น 523.39 นาที และ เมื่อได้นําเสนอหาแนวทางขจัดเวลาเพื่อลดความสูญเปล่าดังกล่าว ด้วยหลักการ ECRS พบว่า เกษตรกรผู้ปลูก ทุเรียน มังคุด ควรมีการวางแผนการขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าก่อนผลผลิตออกสู่ ตลาดเหมือนห่วงโซ่อุปทานลําไย เพื่อลดปัญหาผลกระทบในกิจกรรมโลจิสติกส์การขนส่ง (Transportation) ของพ่อค้าคนกลาง และล้งผู้รวบรวมผลผลิต ในกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค้า ที่ต้องรอ ซื้อผลไม้ให้เต็มคันรถ และในกิจกรรมโลจิสติกส์การจัดซื้อ-จัดหา (Procurement) ที่ต้องรอซื้อสินค้า จากเกษตรผู้ปลูกทุเรียน มังคุด จากกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่าดังกล่าว ถ้าสามารถขจัดความสูญเปล่า ออกไปได้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานทุเรียน มังคุด ในเขตจังหวัดจันทบุรี
This research is applied value stream mapping for analysis to waste in Logistics and Supply Chain Systems of Thai fruit in Chanthaburi. All three types of durian, mangosteen and lungan found wasteland That occur as follows. The first Route No.1 for Supply chain of durian is Farmers-Merchant –Long(Trader)-Exporter have found that delay times is 4,251.84 min. Route No.2 is Farmers-Long(Trader)- Exporter have found that delay times is 2,931.15 min. The second, Route No.1 for Supply chain of mangosteen is Farmers-Merchant–Long(Trader)-Exporter have found that delay times is 2,046 min. Route No.2 is Farmers-Long(Trader)-Exporter have found that delay times is 328.14 min. The third, Route for Supply chain of lungan is Farmers-Merchant–Long(Trader)-Exporter have found that delay times is 523.39 min. Approaches to reduce waste with the principle of ECRS founded farmers of durian and mangosteen should plan for sale of agricultural in advance before produce to the market. Look like supply chain of lungan. To reduce impact on transport activity of merchant and Trader. Non value-added activities, such as waiting for buy fruit to fill in space. and procurement from farmers if we can reduce waste is going to be optimize in overall Logistics and Supply Chain Systems of Thai fruits in Chathaburi.
ห่วงโซ่อุปทาน, โลจิสติกส์
Logistics, Supply Chain
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-28 11:45:55

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด