ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าที่ผสมขี้เถ้าจากเตาเผาขยะ
The Compressive Strength of mortar Mixed With Ash From The Incinerator
อาจารย์พงศธร จันทร์ตรี,อาจารย์เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา,อาจารย์ ดร.สินาด โกศลานันท์อาจรย์จรุงรัตน์ พันธุ์สุวรรณ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2556
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษากำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่ผสมขี้เถ้าจากเตาเผาขยะ โดยนำขี้เถ้า จากเตาเผาขยะมาปรับปรุงความละเอียดโดยการบดให้มีขนาดอนุภาคค้างตะแกรงเบอร์ 325 ไม่เกินร้อยละ 5 โดยน้ำหนัก จากนั้นนำขี้เถ้าจากเตาเผาขยะมาแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่ 1 ในอัตราส่วนร้อยละ 10, 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนักวัสดุประสาน โดยควบคุม ค่าการไหลแผ่เท่ากับ 110 ± 5 เพื่อศึกษาถึงความต้องการน้ำสำหรับมอร์ต้าร์ที่ผสมขี้เถ้าจากเตาเผา ขยะ และทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าร์ที่อายุการบ่ม 1, 3, 7, 28, 60 และ 90 วัน ผลการวิจัยพบว่ามอร์ต้าร์ที่ใช้ขี้เถ้าจากเตาเผาขยะบดละเอียดในการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ประเภทที่ 1 เมื่อแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยขี้เถ้าจากเตาเผาขยะบดละเอียดใน อัตราส่วนร้อยละ 10 โดยน้ำหนักวัสดุประสานมีค่ากำลังอัดใกล้เคียงกับมอร์ต้าร์ควบคุมที่อายุตั้งแต่ 1วัน ขึ้นไป ส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ด้วยขี้เถ้าจากเตาเผาขยะบดละเอียดใน อัตราส่วนร้อยละ 20, 30 และ 40 โดยน้ำหนักวัสดุประสานส่งผลให้กําลังอัดของมอร์ต้าร์ต่ำกว่ามอร์ต้าร์ ควบคุมที่อายุตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป
This research aimed to study the compressive strength of mortar mixed with ash from the incinerators. The ashes of the incinerator were ground until the particles retained on a sieve No. 325 were less than 5 percent by weight. Portland cement Type I was partially replaced by ground ashes from the incinerators at the rates of 10, 20 and 30% by weight of binder. By controlling the flow spread equal to 110 ± 5 to study the water requirements for mortar mixed ash from incinerators. And testing of compressive strength of mortar curing for 1, 3, 7, 28, 60 and 90 days. The results showed that when portland cement Type I was partially replacement of ground ashes the rates of 10% by weight of binder, Compression close to the mortar controls at ages ranging from 1 day up to the replacement of Portland cement type 1 with ashes from incinerators ground in ratios of 20, 30 and 40% by weight of binder. Resulted in lower compressive strength of mortar mortar to control. Age from 1 day up to.
เตาเผาขยะ
Incinerator
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-27 13:48:48