ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะ กรณีศึกษาเทศบาลเมืองขลุง
Community Strength of Participation on Garbage management
อาจารย์วงธรรม สรณะ,อาจารย์จุตินันท์ ขวัญเนตร
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2556
การวิจัย เรื่อง การสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการ จัดการขยะมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ 2. เพื่อศึกษาให้ทราบ ถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะ 3. เพื่อศึกษาวิธีการและทางเลือกในการจัดการ ขยะระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้วิจัยได้กำหนดวิธีการดำเนินงาน วิจัยโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่มีความครอบคลุมทั้งในส่วนที่ ไม่สามารถวัดผลในเชิงตัวเลขและในส่วนที่ไม่สามารถวัดผลในเชิงนามธรรมได้ โดยมีเครื่องมือได้แก่ แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ประชาชนในเทศบาลเมืองขลุง จำนวน 381 คน ใช้ วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย และใช้วิธีการตีความข้อมูลเชิงคุณภาพ
-
การมีส่วนร่วมของประชาชน, การจัดการขยะ
Participation, Garbage management
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-28 11:16:38

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด