ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การออกแบบลายพิมพ์สกีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในจังหวัดจันทบุรี
Screen Printing on Souvenir T-shirt Design for Promoting Creative Economy in Chanthaburi Province
อาจารย์เบญจพร ประจง,อาจารย์ธนวัฒน์ กันภัย
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2556
การออกแบบลายพิมพ์สกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ในจังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสํารวจความต้องการต่อการออกแบบลายพิมพ์สกรีนของผู้ประกอบการสินค้าประเภทเสื้อยืดที่ระลึกจากแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมในจังหวัดจันทบุรี 2) เพื่อให้ได้ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบในการออกแบบลายพิมพ์สกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกที่สอดคล้องความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย วิธีดําเนินงานวิจัย คือ 1) ศึกษาข้อมูลที่เป็นแนวทางในการหาอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง 5 แหล่ง ของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ วังสวนบ้านแก้ว รอยพระพุทธบาทที่เขาคิชฌกูฏ หาดเจ้าหลาว หาดแหลมสิงห์น้ำตกพลิ้ว 2) สํารวจความต้องการเบื้องต้นของผู้ผลิตและผู้จําหน่ายที่มีต้อการพัฒนารูปแบบของสินค้าประเภทเสื้อยืดที่ระลึกฯ 3) สํารวจความต้องการเบื้องต้นของผู้บริโภคและผู้ที่สนใจที่มีต่อการพัฒนารูปแบบของสินค้าประเภทเสื้อยืดที่ระลึกฯ 4) นําข้อมูลที่ได้เหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาลายพิมพ์สกรีนที่สามารถบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ จํานวนแหล่งละ 2 รูปแบบ รวมทั้งหมด 10 รูปแบบ 5) ประเมินผลผลงานออกแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านศิลปะและการออกแบบ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาลายพิมพ์สกรีนบนเสื้อยืดที่ระลึกประจําแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรีต่อไป
The research entitled “Screen Printing on Souvenir T-shirt Design for Promoting Creative Economy in Chanthaburi Province” aims 1) to do a needs assessment survey on the screen printing design for the souvenir T-shirts and 2) to gather information for the screen printing design on the souvenir T-shirts which can be the best match with the target group’s needs. The research methodology is consisted of the following steps. 1) The researchers started with the study of information about the five famous tourist attractions in Chanthaburi: Wang Suan Ban Kaew, the Buddha’s Footprint on Khao Khitchakut, Chao Loa Beach, Laem Sing Beach, and Phliew Waterfall. This step is to gain some guidelines and seek for each tourist attraction’s identity. 2) The researchers then did a needs assessment survey to search for the souvenir manufactures and distributors’ needs on the screen printing design for the souvenir T-shirts. 3) The researchers did a needs assessment survey to seek for the consumers’ basic needs and those interested in developing the souvenir T-shirt design. 4) The researchers finally made use of all gathered data to guide the way to design and eventually develop the ten patterns of the screen printing design which can reflect each tourist attraction’s identity. The researchers ultimately received the two designed patterns for each tourist attraction. All the completed ten patterns and designs were then evaluated by the artistic and skillful experts. The experts gave some beneficial recommendations for the future screen printing design on the souvenir T-shirts as well.
การออกแบบลายพิมพ์
Screen Printing
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-17 11:28:09