ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรีต่อการให้บริการทางวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
The Needs Analysis of Local Administration Organizations in Chanthaburi for Academic Services of Business English Department under the Faculty of Humanities and Social Sciences in Rambhai Barni Rajabhat University
อาจารย์ปรอยฝน วงศ์ชาวจันท์,อาจารย์ราตรี พิงกุศล,อาจารย์ทิพวรรณ พลสุขสมบัติ,อาจารย์นภา จันทร์ตรี
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2556
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน จังหวัดจันทบุรีต่อการให้บริการทางวิชาการของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน จังหวัดจันทบุรี จํานวน 31 แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม ใน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
The aim of this research was to study the needs of the local administration organizations in Chanthaburi for the academic services of Business English Department. The data were collected from the sample groups in the 31 local administration organizations in Chanthaburi. The research instruments were the questionnaires. The percentage, mean and standard deviation were employed to the data analysis.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, บริการทางวิชาการ
Local Administration Organizations, Academic Services
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-28 10:59:51

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด