ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแนวปะการังน้ำตื้น บริเวณชายหาดเจ้าหลาวในจังหวัดจันทบุรี
THE ECONOMIC VALUATION OF CORAL REEF AREAS IN CHAO LAO BEACH IN CHANTABURI PROVINCE
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์พร พานิชอัตรา,อาจารย์ธงชัย ศรีเบญจโชติ
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2556
แนวปะการังถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญและมีคุณค่าสูงทั้งในด้านของระบบนิเวศด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้แนวปะการังยังมีคุณค่าในแง่ของความสวยงามตามธรรมชาติ ทำให้เกิดกิจกรรม การท่องเที่ยวตามมา ชายหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลที่สวยงามและมีความสำคัญที่สุดของจังหวัดจันทบุรี และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีระบบนิเวศปะการังที่สำคัญ ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวมีการขยายตัวของการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวยังขาด การวางแผนที่เหมาะสมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศปะการัง การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณพื้นที่ชายหาดเจ้าหลาวจังหวัดจันทบุรี และ 2) ศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายในการอนุรักษ์แนวปะการังน้ำตื้นบริเวณชายหาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ของกลุ่มที่เข้าไปใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว และกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าจากการใช้ของแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณชายหาดเจ้าหลาว ซึ่งศึกษาจากแบบจำลองค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่วนบุคคล(ITCM) มีค่าเท่ากับ 356,553,327.207 บาท ส่วนมูลค่าจากการไม่ได้ใช้ของแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณชายหาดเจ้าหลาว โดยวิธี CVM มีค่าเท่ากับ 45,216,312.50 บาท ทำให้ได้มูลค่าเศรษฐศาสตร์ของแนวปะการังน้ำตื้นบริเวณชายหาดเจ้าหลาว เท่ากับ 401,769,639.707 บาท โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจที่จะจ่ายในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ จำนวนเงินเริ่มต้น ความคิดเห็นว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ยังไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จำนวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวชมปะการังน้ำตื้นบริเวณชายหาดเจ้าหลาว ค่าใช้จ่ายในการมาท่องเที่ยวบริเวณชายหาดเจ้าหลาว อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวนปีที่ศึกษา รายได้ต่อเดือน ความคิดเห็นสถานะของครอบครัวมีฐานะค่อนข้างดีกว่าครอบครัวทั่วไป และเหตุผลที่เต็มใจที่จะจ่าย เนื่องจากหากมีโครงการนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความเต็มใจที่จะจ่าย ได้แก่ ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และเพศหญิง
Coral reef is important and high value for ecosystem and for economy. The reef’s natural beauty motivates tourist activities. One of the well known coral reef tourist attraction is Chao Lao in Chanthaburi province. The beach is recognized as an important beautiful coast of the province. Together, it is a significant shallow coral reef ecosystem tourist attraction. The tourism in the area has been rapidly growing. But, there is lack of a suitable planning for the tourism management which would negatively affect the shallow coral reef ecosystem. Thus, the objectives of the study are 1) evaluating the economic valuation of shallow coral reef areas in Chao Lao beach in Chanthaburi province and 2) studying factors of the willingness to pay for sustaining the shallow coral reef in Chao Lao beach of the users and non-users. The results of the study are the use value of the shallow coral reef in the area studied by the Individual Travel Cost Method (ITCM) is 356,553,327.207 bath and the non-use value of the shallow coral reef studied by the Contingent Valuation Method (CVM) is 45,216,312.50 bath. Therefore, the economic value of the shallow coral reef in Chao Lao beach is 401,769,639.707 bath. Factors that are positively corresponding with the willingness to pay are the start-up money , the opinion of unsuitable preservation for natural resources and environment in Thailand, travelling spending at Chao Lao beach, freelance occupation, years of education, earning per month, good family’s financial status opinion, and reasons of the willingness to pay for sustaining natural resources for the next generations. Factors that are negatively corresponding with the willingness to pay are expenditure per month and sex of female.
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
CONOMIC VALUATION
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-14 11:30:20