ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ทัศนคติและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อความสามารถทางคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
อาจารย์พัชรินทร์ บัวเย็น, อาจารย์ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์, อาจารย์ศักดิ์ดา อ่างวัฒนกิจ
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2556
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00