ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การวิเคราะห์ช่องทางการตลาดของมังคุดและการขาดเสถียรภาพทางด้านมูลค่า
Analysis of the Mangosteen’s Marketing Channels and the Instability of the Mangosteen’s Value
อาจารย์ฤดีวรรณ ยิ่งยง,อาจารย์ธงชัย ศรีเบญจโชติ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรีย์พร พานิชอัตรา
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2556
มังคุดเป็นผลไม้ที่นิยมนํามาบริโภคกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยังเป็น หนึ่งในผลไม้เศรษฐกิจหลักที่ประเทศไทยเป็นผู้นําในด้านการผลิต ทําให้มังคุดเป็นหนึ่งในผลไม้ที่ประเทศไทย มีศักยภาพในการส่งออกและมีมูลค่าการส่งออกสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่เนื่องจากผลผลิตมังคุดต้องอาศัย ธรรมชาติเป็นปัจจัยหลักในการผลิต ปริมาณผลผลิตจึงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศ จึงส่งผลให้ ปริมาณผลผลิตมังคุดไม่มีเสถียรภาพ และราคามังคุดจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด ราคาจึงเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณผลผลิตที่ออกสู่ตลาด ราคามังคุดจึงไม่มีเสถียรภาพ เกษตรกรผู้ปลูกมังคุด จึงต้องเผชิญกับปัญหาการขาดเสถียรภาพของมูลค่าผลผลิตซึ่งสะท้อนถึงทางด้านรายได้จากการผลิตมังคุด รวมไปถึงพ่อค้าในตลาดแต่ละระดับ ไม่ว่าจะเป็นตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก หรือตลาดส่งออก ยังต้องเผชิญ กับปัญหานี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นในการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) ศึกษาช่องทางการตลาด ของมังคุด จากการสัมภาษณ์เกษตรกร และผู้ประกอบการ 2) ตรวจสอบระดับของการขาดเสถียรภาพของ มูลค่าผลผลิตมังคุดในตลาดระดับต่างๆ และ 3) วิเคราะห์สาเหตุของการขาดเสถียรภาพของมูลค่ามังคุดใน ตลาดระดับต่างๆ ว่าเกิดขึ้นจากการผันแปรทางด้านอุปสงค์ หรือทางด้านอุปทาน โดยคํานวณหาดัชนีการ ขาดเสถียรภาพ(Instability index) จากวิธี Normalized Standard Deviation of Residual from Trend และหาค่าสัมประสิทธิ์ตัวกําหนด(R2) ที่ได้จากการประมาณค่าสมการความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่ากับราคา และมูลค่ากับปริมาณผลผลิต ในตลาดระดับต่างๆ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการขาดเสถียรภาพของมังคุดในตลาด ระดับต่างๆ
Mangosteen is widely consumed by both domestic and international markets. It is one of the major economic fruits which Thailand is the leader of the production. Hence, Thailand is able to export this fruit and is recognized as the leader of mangosteen exporting of the world. However, mangosteen production is mainly relied on natural climate which influences the stability of the fruit quantity. Together, mangosteen’s price varies related to demand and supply of the market. Since, the fruit price is related to the product quantity in the market, the price is thus instability. The phenomena influence the instability of mangosteen’s value. The situation causes negative effects of income stability for mangosteen farmers and every level of markets such as wholesalers, retailers, and exporters. Therefore, this research aims to (1) study marketing channals of mangosteen by interviewing farmers and marketing intermediaries. (2) determine the level of instability of mangosteen’s value in each market level and (3) analysis cause of instability of mangosteen’s value in each market level that whether it is related to demand or supply. The calculation for instability index from Normalized Standard Deviation of Residual from Trend is applied. Coefficient determination (R2) from the estimation of equation between value and price along with value and product quantity in each market level is adopted for the cause analysis of mangosteen instability in each market level.
ช่องทางการตลาด, มังคุด
Marketing Channels, Mangosteen
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-27 14:35:41