ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์กฤตติยา สัตย์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวี สิงหาด, อาจารย์ศตวรรษ ทิพโสต
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2556
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00