ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ผลการเสริมเปลือกทุเรียนต่อคุณภาพของขนมปัง
อาจารย์มธุรา อุณหศิริกุล, อาจารย์คิดชาย อุณหศิริกุล, อาจารย์ ดร.จิรภัทร จันทมาลี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2556
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00