ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

โครงการวิจัยเชิงบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพกรณีศึกษาการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลนพื้นที่บ่อกุ้งร้างบ้านท่าใต้ ด้วยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชนิดน้ำและสารสกัดจากสะเดายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาชาวบ้าน
ผศ.ชลพรรณ ออสปอนพันธ์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2557
โครงการภายใต้อุดมศึกษา
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00