ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

โครงการการศึกษาตัวอย่างที่ดีเลิศในการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อาจารย์ภานิตา โพธิ์แก้ว, อาจารย์เพ็ญศิริ สมารักษ์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00