ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การผลิตไมโครแคปซูลกลิ่นรสจากเศษเหลือกุ้ง
อาจารย์จิรพร สวัสดิการ, อาจารย์ ดร.หยาดรุ้ง สุวรรณรัตน์, อาจารย์กุลพร พุทธมี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00