ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา
The Model of Development School for Being the Learning Organization of Administrators School
ผศ. ดร.วีระวัฒน์ พัฒนกุลชัย,อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2557
การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหาร สถานศึกษา การดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย 1) การศึกษาและสํารวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อกําหนด กรอบความคิดในการวิจัย 2) การสร้างรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา 3) การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติของรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 , เขต 2 และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ปีงบประมาณ 2557 จํานวน 181 คน โดยการกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie
The objectives of this research were to study and the model of development school for being the learning organization of administrators school. The research procedures consisted as follows: 1) Find basic data 2) Design the model 3) Implement and present the model for being the learning organization of administrators school. The sample for appropriate development school for being the learning organization was finally rated by the sample of 181 administrators in Chanthaburi and Tart Primary Education Service Area. The statistical devices used foranalyzing the data were mean and standard deviation.
การพัฒนาสถานศึกษา, องค์กรแห่งการเรียนรู้, ผู้บริหารสถานศึกษา
Development School, Learning Organization, Administrators School
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-14 10:42:17