ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
The Studying of Relationship Between Learning Organization Discliplines and Work Efficiency of Teachers in Rambhaibarni Rajabhat University
รศ.วรญา ภูเสตวงษ์,รศ.อัมพวัน ประเสริฐภักดิ์,อาจารย์ ดร.สุรีย์มาศ สุขกสิ
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2557
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวินัยในการเป็นองค์การแห่งการ เรียนรู้กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี และเพื่อ เปรียบเทียบวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เมื่อจําแนกตามคณะวิชา และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน กลุ่ม ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 180 คน โดยผู้วิจัยทําการ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเป็นชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้้ในการวิจัย เป็นแบบ ตรวจสอบรายการ และแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้อ ของแบบสอบถาม 0.31-0.85 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามวินัยในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และแบบสอบถามประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 0.96 และ 0.95 ตามลําดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสถิติที
The purposes of this research were to study the relationship between learning organization discliplines and work efficiency of teachers in Rambhaibarni Rajabhat University and compare the learning organization discliplines and work efficiency of teachers as classified by faculty and their work experiences. The 180 samples, selected by stratified random samplings who were mainly teachers in. Rambhaibarni Rajabhat University. The research instruments were checklists , opened questionnaires and fiverating scale questionnaires with item discrimination 0.31 -0.85 and alpha reliability of the learning organization discliplines and work efficiency were 0.96 and 0.95 .The statistic values used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, and t-test.
องค์การแห่งการเรียนรู้
Learning Organization
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-02-27 14:52:47