ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศักษา วิชาชีพครูในการความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
Learning organization to develop problem-solving skills of teacher profession student in the preparing to the ASEAN community
อาจารย์นภัส ศรีเจริญประมง,อาจารย์ญาณิศา บุญพิมพ์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2557
การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เข้าร่วมวิจัยครั้งนี้เป็น นักศึกษาวิชาชีพครูสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี จำนวน 38 คน การดำเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพวิธีการดำเนินการวิจัยเป็น 2 ระยะ ดังนี้ ระยะที่ 1 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาวิชาชีพครูในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 การพัฒนาต้นแบบการจัดการเรียนรู้ ช่วงที่ 2 การทดลองใช้ต้นแบบการจัดการเรียนรู้ และช่วงที่ 3 การวิเคราะห์และปรับการจัดการเรียนรู้ และระยะที่ 2 การสรุปและนำเสนอผลการวิจัย
The purpose of this research was 1) to study the problem-solving skills of teacher profession student in the preparing to the ASEAN community and 2) to develop problem-solving skills of teacher profession student in the preparing to the ASEAN community. The research participants were 38 teacher profession student of The Faculty of Education, Rambhai Barni Rajabhat University. The research consisted of 2 phases: 1) the development of learning organization consisting of 3 steps; (1) construction of the initial learning organization, (2) preliminary field study of the learning organization and (3) analysis and revision of the learning organization, and 2) the conclusion of the research results.
การจัดการเรียนรู้, ทักษะการคิด
Learning organization, Problem-solving skills
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-03-27 13:58:21

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด