ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี
Guideline to Improve the Elderly’s Quality of Life in Chantaburi Province
อาจารย์พัชรินทร์ รุจิรานุกูล,อาจารย์ธันวดี ดอนวิเศษ
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2557
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เปรียบเทียบระดับ คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จำแนกตามสถานภาพภูมิหลัง และนำเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในจังหวัดจันทบุรี ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรีที่ได้รับการสุ่มตัวอย่าง จำนวน 396 คน จากวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) ตามอําเภอ แบบสอบถามที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 31 ข้อ ซึ่งมีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .25 - .88 และค่าความเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .96 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) การทดสอบค่าที (t–test) ส่วนการนําเสนอแนวทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในจังหวัดจันทบุรีใช้วิธีการสนทนากลุ่ม
This research aimed to study the elderly’s quality of life and to propose guidelines to improve the elderly’s quality of life in Chantaburi Province. Survey research was conducted with the application of questionnaires. The samples were 396 elderly people from different districts retrieved by stratified random sampling method. The 5-rating scale questionnaires consisted of 31 items with the discrimination of .25-.88, and the reliability .96 were used. The data was analyzed by SPSS program, percentage, means, standard deviation, One-way ANOVA, and T-test. The guideline to improve the elderly’s quality of life was presented through focus group discussion.
ผู้สูงอายุ
Elderly
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-14 10:15:15

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด