ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
Meta-analysis of Educational Quality Assurance Researches
อาจารย์ ดร.นริศ สวัสดี,อาจารย์ ดร.พรสวัสดิ์ ศิรศาสตนันท์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาโดย ทำการรวบรวม สรุป และประเมินวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี แล้วคัดเลือกวิทยานิพนธ์ที่มีผลการประเมินระดับดีขึ้นไป จำนวน 13 เรื่อง มาวิเคราะห์อภิมานโดยการประมาณค่าขนาดอิทธิพล (Effect Size) จากค่าสถิติ การทดสอบค่า ที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวน (F-test) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
The objective of this research was to research synthesis by collected concluded evaluated and selected 13 Educational Quality Assurance Thesis of graduate students in The Part of Educational Administration Faculty of Education Rambhai Barni Rajabhat University by meta-analysis with estimate Effect Size form t-test, F-test and Pearson Product Moment Correlation Coefficient computed by Glass, McGaw
การประกันคุณภาพการศึกษา
Educational Quality Assurance
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-14 10:04:52