ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาสภาพการเลี้ยงโคเนื้อของเกษตรกรจังหวัดจันทบุรี
รศ. ดร.ถาวร ฉิมเลี้ยง, อาจารย์พรชัย เหลืองวารี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00