ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทุเรียนหลายวัตถุประสงค์ : กรณีศึกษาจังหวัดจันทบุรี
Management logistics and supply chain durian multi-objective : A Case Study Chanthaburi Province
อาจารย์วราภรณ์ จันทร์เวียง,อาจารย์กฤษณะ จันทสิทธิ์,อาจารย์คมสัน มุ่ยสี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2557
งานวิจัยนี้ได้มีการประยุกต์ แบบจำลองอ้างอิงการดำเนินงานโซ่อุปทาน และการวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยวิธีต้นทุนฐานกิจกรรม มาวัดประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานข้าว แล้วได้ประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่า เพื่อวิเคราะห์ความสูญเปล่าในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทุเรียนของจังหวัดจันทบุรี พบว่าความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นเป็นเวลาที่ใช้ในกิจกรรมการจัดเก็บทุเรียนสด ของล้ง โรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์ทุเรียนแปรรูป ของโรงงานแปรรูป ซึ่งเมื่อบริหารกิจกรรมดังกล่าวจะช่วยลดเวลา และต้นทุนโลจิสติกส์ในแต่ละเส้น ที่สำคัญคือ เส้นเกษตรกร-พ่อค้าเหมาสวน-ล้ง-โรงงานแปรรูป-พ่อค้าปลีก เวลาลดลง 39,429.67 นาที (74.15%) ต้นทุนลดลง 1.40 บาท/กก. (22.51%) เส้นเกษตรกร-ล้ง-โรงงานแปรรูป-พ่อค้าปลีก เวลาลดลง 39,408.59 นาที (74.39%) ต้นทุนลดลง 1.30 บาท/กก. (22.49%) เส้นเกษตรกร-กลุ่มเกษตรกร-ล้ง-โรงงานแปรรูป-พ่อค้าปลีก เวลาลดลง 39,458.57 นาที (37.12%) ต้นทุนลดลง 1.45 บาท/กก. (22.98%) เส้นเกษตรกร-ตลาดกลาง-ล้ง-โรงงานแปรรูป-พ่อค้าปลีก เวลาลดลง 39,445.38 นาที (37.12%) ต้นทุนลดลง 1.47 บาท/กก. (24.34%) ซึ่งต้นทุน และเวลาที่ลดลงดังกล่าวจะส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานทุเรียนในเขตจังหวัดจันทบุรี
This research has applied the durian supply chain and has analyzed the logistics cost through Supply Chain Operation Reference Model (SCOR model) and the Activity Based Costing for measuring the quality of logistic management and durian supply chain. And applied value stream mapping for waste analyzing in Logistics and Supply Chain of Durian Management in Chanthaburi Province. We found that the waste that occurred was time for activity durian collecting in the warehouse of lung warehouse, durian collecting and processed durian products in the warehouse of the factory. So that it should focus on the activity management will reduces time and cost of logistics in the routes is routes farmers –garden merchants contractor – lung – factory – retailer time decreased 39,429.67 minute (74.15%) costs decreased 1.40 baht/kg. (22.51%), routes farmers – lung - factory – retailer time decreased 39,408.59 minute (74.39%) costs decreased 1.30 baht/kg. (22.49%), routes farmers - groups of farmers –lung – factory - retailer time decreased 39,458.57 minute (37.12%) costs decreased 1.45 baht/kg. (22.98%), routes farmers – central market - lung -factory -retailer time decreased 39,445.3 minute (37.12%) costs decreased 1.47 baht/kg. (24.34%).The cost and time decrease will affect the increasing the whole effectiveness of the logistics process and durian supply chain.
ระบบโลจิสติกส์, โซ่อุปทาน
Logistics, Supply chain
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-03-24 13:50:28

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด