ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาระบบโลจิสติกส์สายธารคุณค่าของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในจังหวัดจันทบุรี
The Study System’s logistics Value Stream Supply Chain of Gems and Jewelry In Chanthabury
อาจารย์ศศินภา บุญพิทักษ์,อาจารย์วราภรณ์ เวียงจันทร์,อาจารย์สำราญ ชำโสม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2557
งานวิจัยนี้ได้ประยุกต์ใช้แผนผังสายธารคุณค่าวิเคราะห์หาความสูญเปล่าในระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ พบว่ากิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่า (NVA) ทางด้านต้นทุนโลจิสติกส์เกิดขึ้นมากที่สุด คือ โรงงานเครื่องประดับ(การขึ้นรูปตัวเรือน) มีต้นทุนโลจิสติกส์ถึง 125.575 บาทต่อกะรัต คิดเป็นเปอร์เซ็นเท่ากับ 67.5%ในส่วนทางด้านเวลาของกิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นมากที่สุดคือ อุตสาหกรรมเจียระไนพลอย ได้พบเวลาที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ถึง 1,496.3 นาที คิดเป็นเปอร์เซ็นเท่ากับ 49.5% และจากงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้พบว่า กิจกรรมที่ไม่สร้างมูลค่า (NVA) มีถึง 15 กิจกรรม คิดเป็นเปอร์เซ็นเท่ากับ 15.625% ของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับโดยมีต้นทุนที่ถึง 191.30 บาทต่อกะรัต คิดเป็นเปอร์เซ็นเท่ากับ 12.89% และเวลาที่เสียไปมีถึง 3,026.5 นาที คิดเป็นเปอร์เซ็นเท่ากับ 22.269% ดังนั้นจากงานวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทราบถึงสาเหตุปัญหาที่ทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่ไม่คุ้มค่าจึงทำให้เกิดต้นทุนและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
This research is applied value stream mapping for analysis to waste in Logistics and Supply Chain Systems of Jewelry Industries in Chanthaburi. Found activities that Non-value added (NVA) of logistics cost occurs is factory (forming body) having logistics costs about 125.575 baht per carat as a percentage of 67.5. In terms of the time in logistics activities that cutting of stones Industries have found time to waste about 1496.3 minute is as a percentage of 49.5. Research indicates that Non-value Added (NVA) with up to 15 activities a percentage of 15.625 of the supply chain gems and jewelry industries. With the cost about 191.30 baht per carat as percentage of 12.89 and time to waste has to 3026.5 minute as percentage of 22.269. Therefore, Researchers were aware of the issue of resources that are not worth so the cost and time wasted.
ระบบโลจิสติกส์, โซ่อุปทาน, อุตสาหกรรมอัญมณี
Logistics, Supply chain, Gems and Jewelry
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-22 15:44:33

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด