ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ศึกษาค่าพลังงานถ่านอัดแท่งจากไม้เงาะผสมกับกะลามะพร้าว
อาจารย์ไชยวัฒน์ จวงทอง, อาจารย์โพธิ์ทอง ประณีตพลกรัง, อาจารย์ศรายุทธ์ จิตรพัฒนากุล
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00