ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การจัดการความรู้สื่อการแสดงพื้นบ้านในภาคตะวันออกของไทย
อาจารย์รัจน์ชีวาต์ แซ่ตั๋น, ผศ. ดร.จำเริญ คังคะศรี, อาจารย์อาทิตยา แก้วตาธนวัฒ
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00