ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การศึกษาผลกระทบเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูร จังหวัดจันทบุรี
The Study of Affect in Developing Tourism Management Potential
อาจารย์กรรณิการ์ โห้ยสิ้น,อาจารย์เสาวณีย์ วรรณประภา,อาจารย์วิฆเนศวร ทะกอง
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2557
การศึกษาผลกระทบเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัด จันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบและรวบรวมศักยภาพพื้นที่ เรื่องราวต่าง ๆ ของชุมชนที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนริมน้ําจันทบูร จังหวัดจันทบุรี และเพื่อพัฒนาศักยภาพของชุ มชนริมน้ําจันทบูร ในการจัดการท่องเที่ยวสร้างการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างคนในชุมชนและผู้ที่ เกี่ยวข้อง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ชมรมพัฒนาชุมชนริมน้ําจันทบูร คณะกรรมการพัฒนา ชุมชนริมน้ําจันทบูร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง จํานวน 15 คน
The objective of this research is to study affect and area potential, various stories of community for tourism management and to develop old town Chanthaboon waterfront. In managing tourism it needs to have learning between community and person involved. Samples of this research are old Chanthaboon riverside community, Chanthaboon riverside committee and government and private sector for 15 persons.
การจัดการท่องเที่ยว
Tourism Management
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-14 10:49:08

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด