ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในทัศนะของประชาชนจังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด
อาจารย์นิสากร ยินดีจันทร์, อาจารย์ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒ,อาจารย์รดาธร ศรีสายหยุด
คณะนิเทศศาสตร์
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00