ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนจังหวัดจันทบุรี
Security Management problem in border area the principles of good governance for ASEAN community : Case study Local government border area in Chanthaburi
อาจารย์ชูวงศ์ อุบาลี,อาจารย์วงธรรม สรณะ,อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ,อาจารย์รัชชา เมืองสง
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2557
โครงการวิจัยเรื่อง การบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงพื้นที่ชายแดนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดนจังหวัดจันทบุรีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรี และ 2) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีตามหลักธรรมาภิบาล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง (Documentary) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Observe) เน้นการสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน พร้อมทั้งนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชายแดน
Border
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-03-26 09:33:03