ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ค่านิยมกับพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
Value and Consumption Behaviour of Rambhai Barni Rajabhat University’s students
ผศ.อาภากร มินวงษ์,อาจารย์ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมภ์,อาจารย์นินนาท ธนวิชญกุล,อาจารย์ชลการดาร์ นาคทิม
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2557
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค่านิยมกับพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏรําไพพรรณี ขอบเขตด้านเนื้อหาการวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยคือมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาใน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จํานวน 1,866 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเกี่ยวกับค่านิยมการบริโภค อิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภค
This research aimed to study value and consumption behaviour of RambhaiBarniRajabhat University’s students. The study was a quantitative research. The area of the study was in RambhaiBarniRajabhat University. 1,866 students of this university were included as a sample. A research tool of this study was a questionnaire, which was separated into two sections, questions on personal profiles of informant, and questions on consumption values and influence on consumption behaviour.
ค่านิยม, พฤติกรรมการบริโภค
Value, Consumption Behaviour
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-14 11:18:00