ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการบริการวิชาการสู่ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี
ผศ.กรรณิการ์ เผือกนำผล, รศ.พรทิพา นิโรจน์, ผศ.เกศินี กูลพฤกษี, อาจารย์ชัชวาล มากสินธุ์, อาจารย์ปรอยฝน วงศ์ชาวจันท์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00