ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชน : กรณีศึกษาตำบลบางสระเก้า อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี
Good governance to strengthen the network of community organizations: Case Study of Bang Sa Kao Sub-district, Lam Sing District, Chanthaburi Province
อาจารย์ณัฏฐวุฒิ ทรัพย์อุปถัมป์,ผศ.อาภากร มินวงษ์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบทบาทของผู้นำในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ของเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลบางสระเก้าและเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลของเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลบางสระเก้า เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (Integrational Study) ใช้วิธีการดำเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก และประกอบข้อมูลวิจัยด้วยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) จากประชากรซึ่งเป็นผู้นำเครือข่ายจำนวน 5 คน ส่วนการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามแบบบังคับเลือก (Dichotomous question) ในที่นี้คือ ใช่/ไม่ใช่และไม่แน่ใจ ประชากรที่ใช้ คือ สมาชิกเครือข่ายองค์กรชุมชนตำบลบางสระเก้า จำนวน 400 คน โดยคำนวณได้จากสูตร Yamane ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ
This study aims at studying the leader’s role in strengthening the good governance of the network of the community organizations in Bang Sa Kao Sub-district including its obstacles. This research is an Integration Study: mainly qualitative, with data used from quantitative study. The qualitative method, the researcher collected data from a focus group of five network leaders. As for the quantitative study, a tool used was the dichotomous question: in this case was “Yes”, “No”, and “Uncertain”. The population in this study was 400 members of the Bang Sa Kao Sub-district of the community organizations calculated from Yamane’s formula and analyzed by descriptive analysis. Statistics used were percentages.
ธรรมาภิบาล, องค์กรชุมชน
Good governance, Community organizations
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-03-26 09:54:17