ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การสร้างแบบจำลองสามมิติของโบราณสถานโดยใช้เทคนิคเอสเอฟเอ็มและภาพถ่ายจากยูเอวี
อาจารย์ทวีศักดิ์ สัมมา, อาจารย์คัมภีร์ ธีระเวช, อาจารย์วิระ ศรีมาลา
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00