ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการปลูกฝังการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ประชาชนในเขตเทศบาล ตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
A guideline to emphasize the making of the household accounts for the public of Khao Bai sri Municipality, Tha Mai distrit, Chanthaburi Province
อาจารย์วัชรินทร์ หอมประเสริฐ,อาจารย์พิศิษฐ์ ชัยสุวรรณถาวร,อาจารย์ยุทธนา พรรคอนันต์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2557
การศึกษาแนวทางการปลูกฝังการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการปลูกฝังการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และเพื่อศึกษาอุปสรรคและข้อจำกัดของแนวทางการปลูกฝังการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ประชาชน คณะผู้วิจัยดำเนินการวิจัย โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลบริบทของชุมชน ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบบเฉพาะเจาะจง คือประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการประชุมกลุ่มประชาคมกับเทศบาลตำบลเขาบายศรีดำเนินการประชุมกลุ่มประชาคมกับเทศบาลตำบลเขาบายศรีและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แนวทางการปลูกฝังการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่ประชาชน ในเขตเทศบาลตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี และนำมาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปสังเคราะห์คำตอบ
The purpose of this research is to study A guideline and problems-obstacles in the making of the household accounts for the public of Khao Bai sri Municipality, Tha Mai distrit, Chanthaburi Province. The research methodology is qualitative research, Participation Observation with the people in the public of Khao Bai sri Municipality, Tha Mai distrit, Chanthaburi Province., the specific sample. The research process is community group meetings and focus Group in the public of Khao Bai sri Municipality, statistical data analysis as a content analysis.
การจัดทำบัญชี
Accounts
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-16 12:49:23

ไฟล์เอกสารดาวน์โหลด