ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ความพร้อมด้านการท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรีเพื่อรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
The Preparedness of Tourism in Chanthaburi’s Seaboard for AEC
อาจารย์วิทมา ธรรมเจริญ,อาจารย์นิทัศนีย์ เจริญงาม,อาจารย์ญาดาภา โชติดิลก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2557
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพร้อมด้านการท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเลใน จังหวัดจันทบุรีของผู้ประกอบการ และศึกษาความพึงพอใจด้านการท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเลใน จังหวัดจันทบุรีของนักท่องเที่ยว โดยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก ผู้ประกอบการ จํานวน 43 แห่ง และนักท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลในจังหวัดจันทบุรี จํานวน 267 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นสองขั้น (Two-Stage Stratified Sampling) และใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้โปรแกรมทางสถิติในการประมวลผล
The objective of this research is to study the preparedness of entrepreneur and the satisfaction of tourists about tourism on the beach in Chanthaburi’s seaboard. This is a quantitative research. The samples are 43 entrepreneurs and 267 tourists, using the two-stage stratified sampling. The questionnaire is used to select the data and analyze by descriptive statistics such as frequency, percentage, mean and standard deviation.
การท่องเที่ยวทางชายฝั่งทะเล
Tourism, Seaboard
เจียมจิต บวชไธสง แก้ไขล่าสุด 2020-04-22 15:40:00