ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพยากรณ์ปริมาณผลผลิตทุเรียนในจังหวัดจันทบุรีด้วยตัวแบบการถดถอย
อาจารย์ญาดาภา โชติดิลก, อาจารย์นิทัศนีย์ เจริญงาม, อาจารย์วิทมา ธรรมเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00