ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ฤทธิ์ทางเคมีและชีวภาพของสารสกัดจากรางจืดต้น รางจืดเถาและรางจืดหัวต่อสารเคมีทางการเกษตรและแบคทีเรียบางชนิด
ผศ.อุดม เครือวัลย์, อาจารย์ศศิธร พุทธรักษ์, นางสาวกาญจนา ราชสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00