ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การออแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเครื่องประดับ สำหรับผู้ประกอบการรายย่อย ในจังหวัดจันทบุรี
อาจารย์ณัฐชานันท์ สมบัติประธาน, อาจารย์นาวี เปลี่ยวจิตร์, อาจารย์จุฑาทิพย์ นามวงษ์, อาจารย์ภัทรา ศรีสุโข
คณะอัญมณีศาสตร์และประยุกต์ศิลป์
งานวิจัย
2557
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00