ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าขี้เลื่อยเหลือทิ้งจากการเพาะเห็ดโดยการหมักร่วมกับมูลไก่เพื่อทำเป็นปุ๋ยหมัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉรา บุญโรจน์ , ว่าที่เรือตรีวัชรวิทย์ รัศมี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
งานวิจัย
2557
สกอ.เครือข่ายภาคตะวันออก
วิชาญ ทุมทอง แก้ไขล่าสุด 2015-09-15 00:00:00