ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของจังหวัดชายฝั่งทะเลตะวันออกชายแดนไทย-กัมพูชา ในกระแสการเป็นประเทศในประชาคมอาเซียน
-
รองศาสตราจารย์ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์ ,อาจารย์ขวัญศิริ เจริญทรัพย์, อาจารย์จำลอง แสนเสนาะ
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2559
-
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-29 15:09:07