ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ยุทธศาสตร์การบูรณาการท่องเที่ยวชุมชนเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ของจังหวัดตราด
-
อาจารย์จำลอง แสนเสนาะ อาจารย์ขวัญศิริ เจริญทรัพย์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
-
-
-
-
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 09:25:04