ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การพัฒนาศักยภาพธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ 3 จังหวัดการค้าชายแดนภาคตะวันออกเพื่อการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย ขัตติยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเมียด ควรประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวี สิงหาด, อาจารย์กฤตติยา สัตย์พานิช, นายธีรวุฒิ สุทธิประภา
คณะวิทยาการจัดการ
0
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 09:40:53