ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ความเสี่ยงด้านการลงทุนมีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ 3 จังหวัด การค้าชายแดนภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวี สิงหาด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย ขัตติยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 09:43:31