ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ 3 จังหวัดการค้าชายแดนภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด) ที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการแข่งขัน
-
อาจารย์กฤตติยา สัตย์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย ขัตติยวงศ์, นายธีรวุฒิ สุทธิประภา(พนักงานมหาวิทยาลัย)
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 09:46:21