ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงิน มีผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ SMEs ในเขตเศรษฐกิจ 3 จังหวัดการค้าชายแดนภาคตะวันออก (จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด)
-
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนัย ขัตติยวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ละเมียด ควรประสงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพวรรณ์ นิยมวงศ์
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 09:47:53