ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการปรับตัวของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้งก่อนและหลังเกิดอุทกภัย
-
อาจารย์ดวงมณี ทองคำ, อาจารย์กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, อาจารย์ปัญญา วงศ์ต่าย, อาจารย์เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, อาจารย์พรพิมล ฉายแสง, อาจารย์กฤติยาภรณ์ คุณสุข, อาจารย์ ดร.ไพลิน ทองสนิทกาญจน์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 11:40:48