ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบการเรียนด้วยตนเองทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 บริเวณพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี
-
ดร.ฬิฏา สมนา, นายเจนจบ สุขแสงประสิทธิ์, นายพิทวัส ฤทธิ์มหา(นักศึกษา), นายศรีวัลลภ สมสละ(นักศึกษา), นางสาวอินทุอร พรมเม่น(นักศึกษา)
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 14:49:16