ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ระบบแบบจำลองป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สินผ่านชายแดนด้วยเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
-
นายปรัชญา ใจสุทธิ, นายทวีศักดิ์ สัมมา, นางสาวขนิษฐา สิทธิเทียมจันทร์, นายวสุพล เผือกนำผล
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 14:51:47