ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

แนวทางการพัฒนาตลาดการค้าชายแดนไทย – กัมพูชา กรณีศึกษาตลาดการค้าชายแดนจังหวัดจันทบุรี
-
นางวัชรินทร์ อรรคศรีวร, นายยุทธนา พรรคอนันต์, นางสาวมริสา ศฤงคารเพิ่มพูน(นักศึกษา), นางสาวปิ่นมณี เนินธรรม(นักศึกษา), นางสาวฐิติพร กุนอก(นักศึกษา), นางสาวบุษบา พุทธวาลย์(นักศึกษา), นางสาววรรษา นาคทับทิม(นักศึกษา), นางสาววรรษา นาคทับทิม(นักศึกษา), นางสาวบันสิตา เชี่ยวการปราบ(นักศึกษา), นายยุทธภพ เนียมสนิท(นักศึกษา)
คณะวิทยาการจัดการ
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 15:11:24