ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การเตรียมถ่านกัมมันต์จากเมล็ดสละเหลือทิ้ง
-
ดร.สุพัตรา รักษาพรต, อาจารย์อาทิตย์ คำต่าย, นายเรืองวิทย์ สว่างแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 15:44:28