ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

การบริหารจัดการแรงงานของบุคคลพิการในสถานประกอบการจังหวัดจันทบุรี
-
ผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร, อาจารย์กาญจนา สมพื้น
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-28 16:02:37