ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

รูปแบบกระบวนการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมในวิถีเกษตร ของนักเรียนกัมพูชาที่เข้ามาศึกษาในเขตพื้นที่ชายแดน จังหวัดจันทบุรี
-
อาจารย์จีรนันท์ พูลสวัสดิ์, อาจารย์ฬิฏา สมนา, อาจารย์อติราช เกิดทอง, อาจารย์ธิดารัตน์ พานพ่วง, อาจารย์ณัฐฐินัช จุยคำวงศ์
คณะครุศาสตร์
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-29 14:56:22