ระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ { RBRU E-Research }

รายการข้อมูลงานวิจัย

รายการข้อมูลงานวิจัย

ศึกษาศักยภาพแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรบ้านไทรนอง
-
อาจารย์เกรียงไกร ตรีฤทธิวิทยา, อาจารย์กิตติรัตน์ รุ่งรัตนาอุบล, อาจารย์กฤติยาภรณ์ คุณสุข, อาจารย์อลงกต ไชอุปะ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
งานวิจัย
2559
จตุพร พุทธิศา แก้ไขล่าสุด 2016-09-29 14:52:17